KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG: JÓ, HA TUDJA...

A korlátolt felelősségű társaság tőkeegyesítő, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társasági forma. Alapítása minimálisan 3 millió forintos jegyzett tőkéhez, vagy más néven törzstőkéhez kötött, mely az alapító tagok törzsbetéteiből áll össze. A tagok a törzstőkét tetszőleges mértékben oszthatják meg egymás között, a törvényi kikötés csupán annyi, hogy a legkisebb törzsbetétnek is el kell érnie a 100 ezer forintot.

A törzsbetét teljesíthető nem pénzbeli hozzájárulás formájában is, ebben az esetben beszélünk apportról.

Amennyiben az apportált eszköz értéke eléri, vagy meghaladja a jegyzett tőke 50%-át, úgy a bejegyzési kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

Ha az apport érték nem haladja meg a jegyzett tőke 50%-át, úgy a társasági szerződésben meghatározott időintervallumon belül, de maximum 3 év alatt kell azt a társaság rendelkezésére bocsátani.

Korlátolt felelősségű társaságot egy személy is alapíthat, ebben az esetben neki egyedüli tagként kell a törzstőkét befizetnie, illetve a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a bejegyzési kérelem benyújtásáig teljesítenie.

A törzstőke befizetése történhet készpénzben a házipénztár javára, illetve pénzintézeten keresztül egy letéti számlára, melyről az adott pénzintézet igazolást állít ki a cégbíróság részére és a vállalkozás bejegyzését követően kerül a társaság tulajdonába.

A korlátolt felelősséget e társasági forma esetében az adja, hogy a tagok csak a rájuk eső törzsbetét mértékéig vonhatók felelősségre. A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel teljes vagyonával.

A korlátolt felelősségű társaság alapítása ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződéssel, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítása közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat útján történik. A megalapított társaságot a cégbíróság nyilvántartásba veszi. A társasági szerződés aláírása, ellenjegyzése és a cégbíróság által küldött bejegyző végzés közötti időszakot hívjuk előtársasági időszaknak. Ebben az időszakban a társaságnak már lehetősége van kötelezettségek vállalására.

Fontos megemlíteni, hogy a korlátolt felelősségű társaság későbbi esetleges veszteségeinek viselésére a tagok csak a társasági szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján kötelezhetőek.

A korlátolt felelősségű társaság alapításakor kell nyilatkozni az ÁFA alanyiságról is. Amennyiben a várható éves árbevétel nem haladja meg a 8 millió forintot, úgy a vállalkozásnak célszerű alanyi ÁFA mentességet választania. Ennek előnyeit mindaddig élvezheti, míg éves árbevétele nem lépi át a 2017. januárjától megemelt 8 millió forintos értékhatárt, ha ez megtörténik, az adóalany ÁFA kötelessé válik.

A vállalkozás által végezni kívánt tevékenységek is befolyásolhatják annak ÁFA alanyiságát. Ha a megalapításra kerülő vállalkozás például közérdekű tevékenységet kíván végezni (például humán egészségügyi szolgáltatás, bizonyos felnőtt oktatás) úgy árbevételi korlát nélkül választhatja az ÁFA mentességet. Ebben az esetben tárgyi adómentességről beszélünk.

Ha a végezni kívánt tevékenységek között (fontos hangsúlyozni, hogy itt a ténylegesen végzett és nem a felvett tevékenységekről van szó) van ÁFA köteles, illetve ÁFA mentes tevékenység is (például humán egészségügyi szolgáltatás mellett a vállalkozás végez piackutatást is), úgy a fizetendő ÁFA arányosítással kerül megállapításra.

A korlátolt felelősségű társaság minden esetben kettős könyvvitelt köteles vezetni.

A korlátolt felelősségű társaság, akár csak a betéti társaság dönthet úgy, hogy megtermelt nyereségét a cég tulajdonosainak nem kívánja kifizetni osztalékként, azaz visszaforgatja a vállalkozás tőkeerősségének, méretének növelése érdekében. Ebben az esetben a megtermelt nyereség a saját tőke részévé válik.

A központi adóterheken túlmenően a korlátolt felelősségű társaság is köteles regisztrálni a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál és a kamarai hozzájárulást (mértéke: 5.000Ft/év) megfizetni, valamint helyi iparűzési adó alannyá is válik.

A korlátolt felelősségű társaságnak lehetősége van a társasági adó (TAO – 1996. évi LXXXI. trv.) törvény hatálya helyett az Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA - 2002. évi XLIII. trv.) vagy a Kisvállalati Adó (KIVA – 2012. évi CXLVII. trv.) szabályai szerint is megfizetni adóját.

Előnyei:

- magas presztízs,
- kedvező alternatív adózási lehetőségek,
- kiváló finanszírozási, forrásbevonási lehetőségek,
- egy vagy több személy is alapíthatja,
- a tagok felelőssége korlátolt,
- elkülönült gazdasági egység

Hátrányai:

- magas tőke korlát az alapításkor,
- alapítása, üzemeltetése, megszüntetése drágább

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok